CNC電腦鉋花機CE認證

YL-12242 R+B+U

設備介紹

YL-12242 R+B+U

YL-12242 R+B+L

本公司保留機器規格及設計特性變更權力,恕不另行通知。

地址 : 429 台中市神岡區豐洲路1166號

電話 : +886-4-25628397

傳真 : +886-4-25628398

Copyright © 2018 YUAN LUNG MACHINERY WORKS / ROUTMAC INDUSTRY CO., LTD. | design by megaweb